Tiếng Việt

Chèn mã vạch vào tài liệu Word bằng C#

Bài viết này trình bày cách chèn mã vạch hoặc mã QR vào tài liệu Word DOCX trong C#. Thêm mã vạch vào bất kỳ trang nào của tài liệu DOCX hoặc DOC trên bất kỳ vị trí nào bằng C# .NET.
‎ · Farhan Raza · 5 phút