Tiếng Việt

Tìm kiếm văn bản trong tài liệu PDF bằng C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm bất kỳ văn bản nào từ tài liệu PDF theo chương trình trong ứng dụng .NET của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tìm kiếm một từ trong tài liệu PDF bằng C#.
‎ · Muzammil Khan · 8 phút

Tìm kiếm Word trong PDF bằng Java

Tìm kiếm một từ hoặc bất kỳ văn bản nào trong tài liệu PDF theo chương trình trong ứng dụng Java của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tìm kiếm một từ trong tài liệu PDF bằng Java.
‎ · Muzammil Khan · 6 phút